+420 725 179 791

Základní informace

Profesní komora požární ochrany sdružuje fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti požární ochrany po celém území České republiky.

Profesní komora požární ochrany byla založena 3. května 2000.

Nejvyšším orgánem PKPO je valné shromáždění členů, které mimo jiné rozhoduje o hlavním zaměření činnosti PKPO.

Valné shromáždění členů volí devítičlenné prezidium PKPO.

V jeho čele stojí prezident komory společně s prvním a druhým viceprezidentem.

Prezidium je výkonným statutárním orgánem PKPO a je oprávněno jednat jejím jménem.

Kontrolním orgánem veškeré činnosti a hospodaření PKPO je tříčlenná revizní komise, volená valným shromážděním členů.

Základní pravidla fungování PKPO jsou zakotvena ve Stanovách.

Členové PKPO se při své činnosti řídí Etickým kodexem.

Výše členských příspěvků je upravena Příspěvkovým řádem, který schvaluje valné shromáždění členů.

Hospodaření PKPO se řídí obecně platnými předpisy, Stanovami a Směrnicí o hospodaření PKPO.

Každý člen PKPO má právo používat na svých propagačních materiálech, výrobcích atp. logo člena PKPO. Logo člena musí být používáno v souladu s Pravidly pro  používání loga člena PKPO.

Odborná činnost je zajišťována prostřednictvím těchto sekcí:

  • Sekce hasících přístrojů a hydrantových systémů.
  • Sekce požární bezpečnosti staveb.
  • Sekce projektování.
  • Sekce speciálních technologií a zařízení.
  • Sekce vzdělávání.
  • Sekce marketingu.

Základní dokumenty

Náplň činnosti

Cílem Profesní komory požární ochrany (PKPO) je podporovat vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívat k trvalému růstu kvality požární ochrany a požární bezpečnosti, protože jedině kvalita a poctivost jsou zárukou fungujících výrobků a služeb. 

Chceme přispět ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob, které v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti podnikají, a také k lepší informovanosti laické veřejnosti. Zvláštní důraz klademe rovněž na účinnou protipožární prevenci.

Naši členové jsou při své činnosti povinni se řídit stanovami a etickým kodexem.

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla PKPO jmenována znaleckou kancleáří pro obor požární ochrana s rozsahem znaleckého oprávnění pro požární odolnost konstrukcí, zařízení požární ochrany (zařízení odvodu tepla a kouře), požární ochrana staveb, technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, prevence a vyšetřování požárů.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany a požární bezpečnosti. Pořádá také konference o požární bezpečnosti s mezinárodní účastí a odborné semináře.

Podílíme se na tvorbě a připomínkování právních předpisů a technických norem v oblasti požární ochrany.

Máme své zástupce v Technické normalizační komisi a jejích subkomisích.

ČLENOVÉ PKPO